เมื่อวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) คณาจารย์ และพนักงานสายปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม 5ส Show & Share โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ