เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ในการประชุมผู้บริหาร ณ ห้องโมคลาน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) และอาจารย์ประจำ SOLGEN ที่ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) ระดับ Senior Fellow และ Fellow ดังต่อไปนี้

ระดับ Senior Fellow ได้แก่

  • ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

ระดับ Fellow ได้แก่

  • รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์
  • อาจารย์ ดร.อาลี อัซฮาบี (Dr. Ali Zahabi)
  • อาจารย์กิกิ จูลี อังโกโร (Aj. Kiki Juli Anggoro)
  • อาจารย์ทินลี่ วังดี้ (Aj. Thinley Wangdi)