สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) จัดประชุมวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลงานตีพิมพ์จากการวิจัยระดับสำนักวิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องภาษาพาสาร อาคารวิชาการ 5 ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนคณบดีของสำนักวิชาฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 35 คน โดยมี อาจารย์ ดร. อัมพร หมาดเด็น รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมว่า สถานวิจัย ได้จัดประชุมขึ้นเพื่อให้เกิดการระดมความคิดเห็นและสร้างฉันทมติที่ทุกฝ่ายโดยได้เสนอ รับฟัง และวิจารณ์เพื่อหาแนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายอันสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบัน SOLGEN มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารขั้นสูงแล้ว 16 รายการ รายการ Q1 จำนวน 4 บทความ Q2 จำนวน 5 บทความ Q3 จำนวน 3 บทความ Q4 จำนวน 4 บทความ และในกันยายนนี้สำนักวิชาจะมีคณาจารย์ส่งบทความไปยังวารสาร 100% ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวในตอนท้ายของการประชุมว่า สำนักวิชาจะมีการพัฒนาความก้าวหน้าในงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ในฐานะคณบดียินดีให้การสนับสนุนข้อเสนอทั้งหมดที่เป็นประโยชน์กับความก้าวหน้าของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัย การผลิตตำรา หนังสือ ผลงานสร้างสรรค์ และอื่นๆ ที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นมหาวทิยาลัยแห่งการวิจัย