SOLGEN จัดอบรมสอนวรรณคดีไทยอย่างไรให้ประทับใจผู้เรียน

อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาไทย สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการ SOLGEN จัดอบรมสอนวรรณคดีไทยอย่างไรให้ประทับใจผู้เรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวรรณคดีไทยแก่ครูสอนภาษาไทย พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนวรรณคดีไทยเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และยกระดับการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมีวิทยากรหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต  และผู้ดำเนินรายการโดย อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM มีบุคลากรครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วม 20 คน 

อบรมการสอนวรรณคดีไทย
อบรมการสอนวรรณคดีไทย