รายวิชาภาษอังกฤษ ติว ต่อ เติม แต้ม

วันที่ 2 กันยายน 2565  ที่ผ่านมา สาขาวิชาพหุภาษา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมทบทวนบทเรียนก่อนสอบรายวิชา GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และรายวิชา GEN64-124  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน โดยมีผลประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเฉลี่ยที่ 4.80