SOLGEN Run for Life’65

         สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป จัดโครงการ SOLGEN Run for Life’65 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
         เมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ SOLGEN Run for Life ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรพัฒนาและเสริงสร้างสุขภาพที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ
         สำนักวิชาพหุภาษาและศึกษาทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การใช้เวลาว่างในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา การคัดเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เกิดทักษะประสบการณ์ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม SOLGEN RUN for LIFE 65 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป สามารถออกกำลังกายในชีวิตประจำวันได้ นำไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรง อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
         ในการจัดโครงการ สำนักวิชาฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนบริการกลาง โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว คณาจารย์ และนักศึกษา ที่ให้การสนับสนุนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
—————————————————————————————————————————————–
หากน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการภาพถ่ายในกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://onedrive.live.com/?authkey=!AFNKlCVK4kUW2LU…
และเชิญชวนติด Hashtag #SOLGENRUNFORLIFE2565 ในโพสต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของ SOLGEN ด้วยนะครับ
ขอขอบคุณภาพจาก
คณะทำงานสื่อสารองค์กร สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
นายนัทธพงศ์ สังขมา
—————————————————————————————————————————————–
สำหรับนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร สามารถดาวน์โหลดได้ทางลิงก์ https://drive.google.com/…/1pjx4GJjpKI2DKMI6nsXWDy5GWGx…
และรับฉบับพิมพ์ได้ที่สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป อาคารวิชาการ 5 ห้อง Academic Officers ชั้น 2 เวลา 08.30-16.30 น.