SOLGEN 5S: Self-audit ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป นำทีมโดยอาจารย์ มาร์ค เทรวี ประธานคณะทำงาน 5ส ของสำนักวิชาฯ เตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมิน 5ส จากคณะกรรมการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป้าหมายหลักของการ Self-audit ครั้งนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าคณาจารย์ของสำนักวิชาฯ ทุกคนปฏิบัติตามและใช้เกณฑ์ WU 5S และในนามประธานของคณะทำงานฯ อาจารย์มาร์คได้กล่าวว่าคณบดีได้จัดตั้งคณะทำงาน 5ส ขึ้นที่ SOLGEN โดยคณะทำงานจะประชุมกันทุกเดือนเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตรวจประเมินตนเอง (self-audit) ทุก ๆ สามเดือน เพียงเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานของคณาจารย์ทุกคนโดยยึดถือนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์