ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นวิทยาลัยสีเขียว

ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นวิทยาลัยสีเขียว ภายใต้โครงการการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่นานาชาติ กิจกรรม KM DAY วพบ.คอน จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00-10.30 น. ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้