กิจกรรมนำออกกำลังกายและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้กับกลุ่มเด็ก สตรีและผู้พิการ

อาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ได้รับเชิญเป็นวิทยากร นำออกกำลังกายและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้กับกลุ่มเด็ก สตรีและผู้พิการ ของศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพผู้พิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการแปรรูปอาหารและพัฒนาอาชีพให้กับศุนย์ฟื้นฟูฯ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 ทีผ่านมา โดยได้ให้บริการและเผยแพร่ความรู้ด้านการออกกำลังกายด้วยกิจกรรม “โยคะเพื่อสุขภาพ” และจัดกิจกรรม เกมนันทนาการสร้างสุข

กิจกรรมดังกล่าวตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

เป้าหมายที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัย (2.1/2.2)

เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย (3.4)

เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (5.1/5.C)