#SOLGEN จัดประชุมผู้นำสำนักวิชาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป #SOLGEN จัดประชุมผู้นำฯ (คณะทำงานขับเคลื่อนสำนักวิชาฯ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชี้แจงแผนการขับเคลื่อนสำนักวิชาฯ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ ห้องภาษาภาสาร อาคารวิชาการ 5
ในที่ประชุม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป คณะผู้บริหาร และประธานคณะทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวาระการตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนสำนักวิชา และหารือเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนด
————————————-
ติดตามข่าวสารของ SOLGEN ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้
ประชุมผู้นำ SOLGEN