#SOLGEN ความสำเร็จการด้านวิจัย ปีงบประมาณ 2564

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป #SOLGEN ได้ขับเคลื่อนนโยบายงานวิจัยตีพิมพ์ 1:1 เพื่อสอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก Times Higher Education หรือ THE Impact Rankings ซึ่งเป็นองค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประเทศอังกฤษ
 
ผลการดำเนินงานของ SOLGEN ในปีงบประมาณ 2564 คณาจารย์ของสำนักวิชาฯ ได้ผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์ บนฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCOPUS รวมทั้งสิ้น 47 บทความ อยู่ในควอไทด์ 1 (Q1) 51.1% ควอไทด์ 2 (Q1) 34% โดยมีจำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 1:1 จำนวน 27 บทความ คิดเป็น 57%
 
ด้านทุนวิจัย คณาจารย์ของ SOLGEN ได้รับทุนวิจัยจากองค์กรภาครัฐและเอกชน มีมูลค่ารวม 5,446,071 บาท และทุนวิจัยภายใน ประเภททุนบุคคล มีมูลค่ารวม 897,983 บาท
SOLGEN Research