ความสำเร็จของการขับเคลื่อนบุคลากรของสำนักวิชาฯ ที่ได้รับการรับรอง UKPSF

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป #SOLGEN มีความยินดีที่จะแจ้งความความสำเร็จของการขับเคลื่อนบุคลากรของสำนักวิชาฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF)
 
SOLGEN มีอาจารย์กว่า ร้อยละ 91 ที่ได้รับการรับรองจากคณาจารย์ทั้งหมดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
 
ที่ผ่านมา สำนักวิชาฯ ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนและสนับสนุนบุคลากรให้สามารถได้รับการรับรอง โดยในปีงบประมาณ 2564 สำนักวิชาฯ ได้แต่ตั้งคณะทำงานรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) และพี่เลี้ยงด้าน UKPSF เพื่อทำหน้าที่ในการสร้างกลยุทธ์ โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนใบสมัคร UKPSF ให้แก่อาจารย์ที่ยังไม่ได้ส่งใบสมัคร ทั้งนี้ สำนักวิชาฯ ยังให้การสนับสนุนบริการแปลภาษา และบริการพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ
 
ปัจจุบัน SOLGEN มีอาจารย์ได้รับการรับรอง UKPSF จำนวน 40 คน แบ่งเป็น
ระดับ Senior Fellow 2 คน
ระดับ Fellow 38 คน
————————————-
ติดตามข่าวสารของ SOLGEN ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้
 
UKPSF