SOLGEN จัดโครงการปลูกป่าชายเลนทดแทนคุณแผ่นดินและปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ร่วมกับคณะความร่วมมือจากประเทศญี่ปุ่น นำตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 20 คน ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านสระบัว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการปลูกป่าชายเลนทดแทนคุณแผ่นดินและปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม