SOLGEN organizes Thai language courses for communication for foreign teachers​

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ได้จัดคอร์สเรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารแก่ชาวต่างชาติ ณ อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยทีมอาจารย์ภาษาไทย สาขาวิชาการศึกษาทั่วไปเป็นผู้สอน จัดขึ้น 2 รอบ รอบแรกเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 และรอบที่สองเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ครั้งละ 2 ชั่วโมงต่อเนื่องกันสัปดาห์ละ 1 วัน ต่อเนื่องกัน 5 สัปดาห์ รวมเป็น 10 ชั่วโมงต่อครั้ง โดยในห้องเรียนมีอาจารย์ต่างชาติเข้าร่วมประมาณ 10 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ เพื่อให้อาจารย์ชาวต่างชาติได้นำภาษาไทยไปใช้สื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน สอนคำศัพท์ที่พบบ่อย รวมถึงจำลองสถานการณ์จริง บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีการเรียนภาษาไทยผ่านเพลงเป็นหนึ่งในเทคนิคเพื่อให้จำคำศัพท์ได้ดีมากขึ้นด้วย