Previous slide
Next slide

ข่าวสำนักวิชา

ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Supawich Phanpoch

SOLGEN Languages Testing Center จัดการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (WUTEP) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์