Previous slide
Next slide

ข่าวสำนักวิชา

ข่าววิจัย

อพ.สธ.
ข่าววิจัย
Supawich Phanpoch

คณาจารย์ SOLGEN และทีมวิจัย ประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินงาน “โครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ลูกจันทน์เทศร่วมกับการอนุรักษ์พันธุกรรมของลูกจันทน์เทศ”

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Luksika Ruangsung

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ ผลักดันสู่โรงเรียนแกนนำหลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเต็มรูปแบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Eco block
ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Patcharee Maungmusik

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ ECO-BLOCK โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเพื่อนำไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ปีที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์