ข่าวสำนักวิชา

ข่าววิจัย

ข่าววิจัย
Supawich Phanpoch

อาจารย์ SOLGEN ผลิตโครงการวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม -การจัดการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับธุรกิจรังนกบ้านไทย ในยุค COVID 19 เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ข่าววิจัย
Supawich Phanpoch

อาจารย์ SOLGEN ผลิตโครงการวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม -โครงการการพัฒนาความคงทนในการจำและเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ (STAD)

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Patcharee Maungmusik

SOLGEN Language Testing Center จัดทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (WUTEP) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Supawich Phanpoch

SOLGEN Languages Testing Center จัดการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (WUTEP) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์