ข่าวสำนักวิชา

ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Supawich Phanpoch

อาจารย์ SOLGEN เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีอาชีพบ้านหาดยาว ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์