Previous slide
Next slide

ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Thanaporn Jaroenporn

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ มรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรม เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรม แห่งนครอารยธรรม ฟุ้งเฟื่องเมืองลิกอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม »
SOLGEN Testing Center (WUTEP)
ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Patcharee Maungmusik

SOLGEN Language Testing Center จัดทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (WUTEP) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
Thanaporn Jaroenporn

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา (ภาษาไทย) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม »