สารจากคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

รายงานผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ของสำนักวิชา

เรียน ผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่าน

ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) เป็นปีที่ 1 ของการดำเนินงานของสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป และเป็นปีที่ท้าทายสำหรับพวกเราทุกคน เนื่องจากการเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างไรก็ตาม สำนักวิชามีการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้

ด้านการพัฒนาองค์กร

  • จัดตั้งคณะทำงาน คณะ เพื่อส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) ของบุคลากรทุกคน
  • เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิชาตามเกณฑ์WUQA-S ครั้งแรก ประจำปีการศึกษา 2562 และได้รับผลประเมินในระดับ “ดี” เท่ากับ 3.88
  • ส่งเสริมอาจารย์ในการเป็นผู้สอนมืออาชีพตามกรอบ UKPSF และมีอาจารย์ได้รับประกาศนียบัตร 20 คนคิดเป็น 44% ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมด

ด้านการจัดการเรียนการสอน

  • จัดทำโครงสร้างหมวดการศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มภาษา กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาสหศาสตร์
  • จัดทำรายวิชาใหม่ของหมวดการศึกทั่วไป คือ กีฬาและออกกำลังกาย และ เทคนิคการสื่อสารในสังคมร่วมสมัย
  • จัดทำโครงการ “เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่จบการศึกษาตอนปลายทั่วประเทศสามารถเข้ามาศึกษาล่วงหน้าในรูปแบบของการเรียนออนไลน์
  • ปรับรูปแบบการสอน การประเมิน และการพัฒนานักศึกษามากกว่า 9,000 คนไปสู่การเป็น 100% Online ในช่วงเวลาที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดทำการได้ โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพและประโยชน์ต่อผู้เรียน
  • พัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาแบบครบวงจร ทำให้นักศึกษาที่ตกออกจากการเรียนหมวดการศึกษาทั่วไปเหลือน้อยกว่า 1% ของนักศึกษาทั้งหมด

ด้านการวิจัย

  • พัฒนาสิ่งแวดล้อมและระบบสนับสนุนการทำวิจัย ทำให้สัดส่วนของบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติบนฐานข้อมูลSCOPUS ต่ออาจารย์เท่ากับ 48.2% นับเป็นค่าที่สูงที่สุดอันดับ 1 ของสำนักวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ และ อันดับ 3 ของสำนักวิชาทั้งหมดในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและติดตามข้อมูลในเว็บไซต์นี้ และยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกท่าน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสำนักวิชาฯ ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
        รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
ตุลาคม 2563

ผศ.ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา