สารจากคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาวลัยลักษณ์มีมติให้จัดตั้งสำนักวิชา

เรียน ผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่าน

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (School of Languages and General Education : SOLGEN) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานวิชาการระดับคณะที่จัดขึ้นตามมติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน

สำนักวิชากำหนดวิสัยทัศน์ในการ “เป็นองค์กรทางวิชาการด้านการศึกษาทั่วไปชั้นนำของประเทศไทย” มีปรัญชาการศึกษาที่จะ “สร้างฐานด้านภาษา พัฒนาทักษะชีวิต สร้างบัณฑิตคนดีและคนเก่ง” และมีวัฒนธรรมองค์กร “ความแตกต่างคือพลัง” หรือ “Diversity is Power” โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ความสามัคคีในหมู่บุคลากร และการบูรณาการความหลากหลายแตกต่างกันของบุคลากรทั้งในด้านความเชี่ยวชาญและเชื้อชาติไปสู่พลังการขับเคลื่อนองค์กรที่ยิ่งใหญ่

สำนักวิชามีพันธกิจ 4 ด้าน คือ

1. จัดการเรียนการสอนรายหมวดการศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสำนักวิชาและวิทยาลัยเพื่อร่วมขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ต้องการผลิต “บัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง”
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติในด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งศวรรษตที่ 21
4. อนุรักษ์และพื้นฟูศิลปวัฒนธรรมผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเข้ากับการเรียนการสอนหมวดการศึกษาทั่วไป

ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ สำนักวิชาได้พัฒนาโครงสร้างที่ประกอบด้วย

  1. คณะกรรมการประจำสำนักวิชา ซึ่งมีหน้าที่ในกำหนดนโยบายในการบริหารองค์กร และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักวิชา
  2. สาขาวิชา 2 สาขา คือ พหุภาษา และ การศึกษาทั่วไป ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านวิชาการ
  3. สถานวิจัย ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านวิจัย
  4. สำนักงานคณบดี ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านบริหารงานทั่วไป
ในฐานะคณบดี ผมขอให้ความมั่นใจแก่ทุกท่านว่า บุคลากรทุกคนของสำนักวิชาฯ จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาทุกคนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและติดตามข้อมูลในเว็บไซต์นี้ และยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกท่าน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสำนักวิชาฯ ให้มีความก้าวหน้าต่อไป
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
พฤศจิกายน 2562
ผศ.ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา