การดูแลนักศึกษา

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มีระบบการดูแลนักศึกษา โดยการจัดโครงการ ติว ต่อ เติม แต้ม ทุกภาคการศึกษา เพื่อติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ และสนับสนุนประสิทธิภาพทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีการดำเนินงานในระหว่างภาคการศึกษา ดังนี้

  • สัปดาห์ที่ 1 ประชุมคณะทำงานฝ่ายสนับสนุนนักศึกษา เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
  • สัปดาห์ที่ 4 สำรวจรายชื่อนักศึกษาที่มีคะแนนเก็บสะสมต่ำกว่า 50%
  • สัปดาห์ที่ 5-6 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง DOMS/FB/CES และช่องทางอื่นๆของกลุ่มรายวิชาฯ และจัดติวก่อนสอบกลางภาค
  • สัปดาห์ที่ 7 สอบกลางภาค
  • สัปดาห์ที่ 8 สำรวจรายชื่อนักศึกษาที่มีคะแนนเก็บสะสมและคะแนนสอบกลางภาคต่ำกว่า 50%
  • สัปดาห์ที่ 9-12 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง DOMS/FB/CES และช่องทางอื่นๆของกลุ่มรายวิชาฯ และจัดติวก่อนสอบปลายภาค
  • สัปดาห์ที่ 13 สรุปผลโครงการและประเมินผลหลังเรียน

ติว-ต่อ-เติม-แต้ม รายวิชา GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย

ติว-ต่อ-เติม-แต้ม รายวิชา GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก

ติว-ต่อ-เติม-แต้ม รายวิชา GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์

ติว-ต่อ-เติม-แต้ม รายวิชา GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย

ติว-ต่อ-เติม-แต้ม รายวิชา GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

ติว-ต่อ-เติม-แต้ม รายวิชา GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ