สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ 1:1 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องภาษาพาสารอาคารวิชาการ 5

อาจารย์มาร์ค เบดูยา อูลา รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย และคณทำงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และบริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ โดยมีคณาจารย์ SOLGEN เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแนวทางการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพให้แกคณาจารย์ในสำนักวิชาฯ ตามนโยบายวิจัยตีพิมพ์ 1:1 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์