อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี รองคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) อาจารย์และพนักงานสายปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ท่าน้ำสวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์