SOLGEN จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

.

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2563 โดยในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 SOLGEN ได้รับเกียรติจากบุคลากรจากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้แก่ คุณพิชญดา ด่านสกุล , คุณสราวุธ เลาหะสราญ และ คุณปรียาภัทร จันทร์บูรณ์ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้แก่ คุณจรวยพร รอบคอบและคุณนทนี แก้วเรือง เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานเพื่อพัฒนาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแนะแนวทางการทำงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 SOLGEN ได้รับเกียรติจาก คุณจินตนา กิจผดุง อดีตรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะพนักงานและงานเลขานุการ ในการจัดอบรมครั้งนี้ SOLGEN ได้รับเกียรติจากคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เป็นประธานในการเปิดงานและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า “SOLGEN มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบัน SOLGEN มีบุคลากรทั้งสิ้น 62 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 56 คน สายปฏิบัติการ 6 คน สำนักวิชาฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรสายปฏิบัติการและมีความตั้งใจที่จะส่งเสริม พัฒนา ทักษะในการทำงานเพื่อจะได้ร่วมเป็นพลังสำคัญในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของสำนักวิชาฯ ได้อย่างลุล่วง ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความกรุณามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของ SOLGEN”

อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี รองคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาฯ ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “การพัฒนาบุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยงาน พนักงานสายปฏิบัติการ คือฟันเฟืองที่สำคัญของการขับเคลื่อนสำนักวิชาฯ การจัดอบรมในมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน สำนักวิชาฯ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญ นำมาปรับใช้ให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด”