สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) นำโดย คณบดี ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ หัวหน้าสถานวิจัย อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น และคณาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เมื่อวันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563