สถานวิจัย สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการ “พัฒนาโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และจริยธรรมวิจัยในมนุษย์” ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 -14.00 น. ณ ห้องภาษาพาสาร อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มาแนะนำกระบวนการวิจัย และทิศทางงานวิจัยในอนาคต เพื่อเตรียมแผนงาน วิธีการตรวจสอบแผนงานวิจัยของรัฐและองค์กรเอกชน กระบวนการของบประมาณสนับสนุนจากภายนอกที่สัมพันธ์กับลักษณะความเชี่ยวชาญ

และ รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ได้มาแนะนำกระบวนการขอและข้อควรตระหนักในการวิจัย และลักษณะของจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ให้กับคณาจารย์ในสำนักวิชาฯทำให้เกิดแนวทางการพัฒนาแผนโครงร่างงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ภายในสำนักวิชาฯต่อไป