การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและพัฒนาสื่อการสอน E-Learning

สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและพัฒนาสื่อการสอน E-Learning เมื่อวันพุธ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง ภาษาพาสาร อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในช่วงเช้าได้พบกับการบรรยาย เรื่อง “การสร้างแบบเรียนในระบบ E-Learning การประเมินผลผู้เรียน” วิทยากรโดย อาจารย์สุธีระ ทองขาว และ อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา และในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ E-Learning การนำเข้าเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ และเทคนิควิธีในการสร้างสื่อการเรียนรู้ วิทยากรโดย คุณภัทรานิษฐ์ โยธินวัฒนบำรุง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์ในสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ทั้งหมดจำนวน 49 คน จากการเข้าร่วมโครงการทำให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้งานบนระบบ E-Learning และแลกเปลี่ยนประเด็นที่น่าสนใจในการใช้งานร่วมกัน