โครงการปลูกฝังค่านิยมสุจริตและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในองค์กร

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป นำโดยรองคณบดี อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปลูกฝังค่านิยมสุจริตและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์