ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี ได้รับการอนุมัติ “โครงการพัฒนาความคงทนในการจำและเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ STAD” จำนวนเงิน 325,500 บาท จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)