ด้วยฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัยขึ้นในชื่อ “โครงการ IP Audit”(รอบที่2) โดยมีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 5 ทุน รับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. เงื่อนไขในการส่งผลงานวิจัย 1. ต้องเป็นงานวิจัยที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 100% 2. ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนพฤษภาคม 2563 – เดือนกันยายน 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปอร์ – กัตติกา แพรกทอง โทร. 075-672927 ภายใน 2927 หรือ 089-971-7930 (โปรดส่งข้อเสนอกลับมาทางอีเมล์ Kattika.pr@wu.ac.th)