ขอแสดงความยินดีกับ ดร. อันดริจา มาติก

 

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปขอแสดงความยินดีกับ ดร. อันดริจา มาติก อาจารย์ประจำสาขาวิชาพหุภาษาที่ได้รับการตีพิมพ์บทความเรื่อง Aldous Huxley’s search for unity: The epiphanies of Eyeless in Gaza ของวารสาร ORBIS Littetarum WILEY ในฐานข้อมูล SCOPUS ควอไทล์ 2