ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่

Welcome new member!

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปขอต้อนรับอาจารย์ใหม่
ชื่อ : อาจารย์ มาริลิน จีมีเนส ลูแมคเทา
สาขาวิชา : วิชาพหุภาษา
วุฒิการศึกษา : Master of Arts (Curriculum Design)
เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ : 5 มกราคม 2566