กิจกรรม ติว ต่อ เติม แต้ม รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2564

สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมติว ต่อ เติม แต้ม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรูปแบบออนไลน์ก่อนสอบกลางภาค ในช่วงวันที่ 27 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2564 และก่อนสอบปลายภาค ในช่วงวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2564 ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “SOLGEN ติว ต่อ เติม แต้ม”  ทั้งหมด 7 รายวิชา ดังนี้
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย
2.เทคนิคการสื่อสารในสังคมร่วมสมัย 
3.ความเป็นไทยและพลเมืองโลก
4.ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์
5.การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย
6.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน
7.นวัตกรรมและผู้ประกอบการ

มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังร่วมการติว รวมทุกวิชามากกว่า 2,000 คน และ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าติวอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คะแนนประเมินมากว่า 4.5)

ดูภาพบรรยากาศได้ด้านล่างนี้