SOLGEN จัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าการเขียนบทความวิจัยที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ Batangas State University ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โดย สถานวิจัย #SOLGENResearchDepartment ได้จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการเขียนบทความวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ Batangas State University ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยมี่มีความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน
โดยมี Assistant Professor Mark Bedoya Ulla หัวหน้าสถานวิจัยเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก Assistant Professor Dr. Budi Waluyo มาบรรยายในหัวข้อ “Writing a Shot (ICT) Review Paper”