SOLGEN ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการรับรอง UKPSF
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการรับรองความเป็นผู้สอนมืออาชีพตามกรอบ #UKPSF จาก Advance Higher Education ประเทศสหราชอาณาจักร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2464 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
 
1. อาจารย์ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง ผู้ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellow
2. อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง ผู้ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellow
 
ปัจจุบัน #SOLGEN มีอาจารย์ที่ได้รับการรับรองUKPSF จำนวน 42 ท่าน
ระดับ Senior Fellow 2 ท่าน
ระดับ Fellow 40 ท่าน