สรุปจำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป #SOLGEN มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ และตอบรับตีพิมพ์ บนฐานข้อมูล #SCOPUS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 บทความ ได้แก่
#Q1 1 บทความ
#Q3 1 บทความ
 
จากอาจารย์ 4 ท่าน ดังนี้
1. Asst. Prof. MArk Bedoya Ulla
2. Aj. William Franco Perales
3. Aj. Benjamin Panmei
4. Asst. Prof. Dr. Budi Waluyo
 
ปัจจุบัน SOLGEN มีบทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ และตีพิมพ์แล้วในฐานข้อมูล SCOPUS ในปีงบประมาณ 2565 จำนวนทั้งสิ้น 10 บทความ
#Q1 จำนวน 6 บทความ
#Q2 จำนวน 3 บทความ
#Q3 จำนวน 1 บทความ