คณาจารย์ #SOLGEN และทีมวิจัย ประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินงาน “โครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ลูกจันทน์เทศร่วมกับการอนุรักษ์พันธุกรรมของลูกจันทน์เทศ”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาทางโครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ลูกจันทน์เทศร่อมกับการอนุรักษ์พันธุกรรมของลูกจันทน์เทศในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 นำทีมโดย ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนร่อนพิบูลย์ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลูกจันทน์เทศ
 
ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่มีการนิยมปลูกต้นจันทน์เทศอีกพื้นที่หนึ่ง เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกจันทน์เทศในรูปแบบสมสมรมเพื่อปลูกผสมผสานกับพืชชนิดอื่นๆ โดยพื้นที่ที่นิยมปลูกต้นจันทน์เทศจะอยู่ในเขต หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ซึ่งผลผลิตลูกจันทน์เทศในตำบลร่อนพิบูลย์ได้รับการยืนยันว่ามีคุณภาพดีกว่าผลผลิตในพื้นที่อื่น ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ มีเนื้อหนา กรอบ มีรสเปรี้ยวอมฝาด และเผ็ด
 
ในการลงพื้นที่เพื่อเปิดตัวโครงการวิจัยชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินการและนำคณะทำงานกับผู้นำชุมชนกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผอ.มนัส ทองทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนร่อนพิบูลย์ ในการกล่าวเปิดการประชุม ร่วมกับประธานสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ คุณสุรเชษฐ์ สุรภักดี พร้อมทั้ง คุณสมชาย พรุเพชรแก้ว เกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลูกจันทน์เทศ และเกษตรกรผู้ปลูกจันทน์เทศในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา แนวทางการศึกษาวิจัยร่วมกันกับทีมนักวิจัยโครงการฯ
 
เพื่อเป็นการตอบสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. ตามแผนแม่บท การดำเนินการของชุดโครงการจึงประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 4 โครงการ ดังนี้
– โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การสำรวจเก็บรวบรวมและปกปักพันธุกรรมลูกจันทน์เทศในพื้นที่บ้านสวนจันทน์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการ
– โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การศึกษาสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณพื้นที่บ้านสวนจันทน์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา เป็นหัวหน้าโครงการ
– โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของลูกจันทร์เทศในอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม เป็นหัวหน้าโครงการ
– โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การพัฒนาภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ลูกจันทน์เทศแปรรูปสำหรับผลิตภัณฑ์เสริม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.วาลุกา เอมเอก เป็นหัวหน้าโครงการ