SOLGEN ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ว.ท.)

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป #SOLGEN ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ว.ท.) วาระปี 2565-2566
————————————-
ติดตามข่าวสารของ SOLGEN ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้