ผู้บริหาร #SOLGEN มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ที่ทำหน้าที่ครบวาระสัญญา

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พร้อมด้วย Mr. Junifer Leal Bucol หัวหน้าสาขาวิชาพหุภาษา มอบของที่ระลึกในนามสำนักวิชาฯ ให้แก่ Dr. Ali Zahabi อาจารย์สาขาวิชาพหุภาษา เนื่องในวาระที่ท่านได้ทำหน้าที่จนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งรักษาการแทนรองคณบดีเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2562 – เดือน มีนาคม 2563

โอกาสนี้ รักษาการแทนคณบดี ได้กล่าวขอบคุณที่ท่านได้สอนด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่น และทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักวิชา และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองท่านและขอให้ท่านมีสุขพลานามัยแข็งแรงตลอดไป
Dr. Ali Zahabi