ผู้บริหาร #SOLGEN มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ที่ทำหน้าที่ครบวาระสัญญา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พร้อมด้วย อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ รักษาการแทนรองคณบดี Mr. Junifer Leal Bucol หัวหน้าสาขาวิชาพหุภาษา และ Asst. Prof. Mark Bedoya Ulla หัวหน้าสถานวิจัย มอบของที่ระลึกในนามสำนักวิชาฯ ให้แก่ Dr. Janet Sudango Casta อาจารย์สาขาวิชาพหุภาษา เนื่องในวาระที่ท่านได้ทำหน้าที่จนสิ้นสุดสัญญา
 
โอกาสนี้ รักษาการแทนคณบดี ได้กล่าวขอบคุณที่ท่านได้สอนด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่น และทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักวิชา และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองท่านและขอให้ท่านมีสุขพลานามัยแข็งแรงตลอดไป
อาจารย์ครบวาระสัญญา