#SOLGEN ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการรับรอง UKPSF ประจำเดือนกันยายน 2564

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (#SOLGEN) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการรับรองความเป็นผู้สอนมืออาชีพตามกรอบ #UKPSF จาก Advance Higher Education
ประเทศสหราชอาณาจักร ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. Mr. Jesthony Salgado Achivar
2. ผศ. ปิยชาติ สึงตี
3. อาจารย์ พัชรพร สาลี

ปัจจุบัน #SOLGEN มีอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง 38 ท่าน
ระดับ Senior Fellow 2 ท่าน
ระดับ Fellow 36 ท่าน