ผู้บริหาร #SOLGEN มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ที่ทำหน้าที่ครบวาระสัญญา

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป มอบของที่ระลึกในนามสำนักวิชาฯ ให้แก่ ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป เนื่องในวาระที่ท่านได้ทำหน้าที่จนสิ้นสุดสัญญา

โอกาสนี้ รักษาการแทนคณบดี ได้กล่าวของคุณที่ท่านได้สอนด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่น และทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักวิชา และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองท่านและขอให้ท่านมีสุขพลานามัยแข็งแรงตลอดไป
 
 
 
 
 
มอบของที่ระลึก