สาขาวิชาพหุภาษา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จับมือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศลงนาม MOU เพื่อพัฒนาวิชาการร่วมกัน

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และ นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ (บ.ม.) นครศรีธรรมราช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาพหุภาษา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาร่วมกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มวล. และ ว่าที่ร้อยเอก คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ บ.ม. ลงนามเป็นพยายาน ท่ามกลางคณาจารย์และบุคลากรของทั้งสองสถาบัน ร่วมกันเป็นสักขีพยายน ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มวล.

สำหรับพิธีการลงนามความร่วมมือดังกล่าว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปจัดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการให้บริการทางวิชาการ ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาและทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 2 สถาบันร่วมกัน โดยจะร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) สนับสนุนการดำเนินการด้านการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ด้วยข้อสอบ Walailak University Test of English Proficiency (WUTEP) จัดโดยสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2) ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินการด้านการอบรมความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ครู และ บุคลากร ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3) ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินการด้านการจัดการกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ และ4) ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการเรียน การสอน การวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายพิจารณาเห็นสมควร หรือเห็นชอบร่วมกัน

เครดิตข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร