สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (#SOLGEN) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการรับรอง UKPSF ประจำเดือนมิถุนายน 2564

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (#SOLGEN) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการรับรองความเป็นผู้สอนมืออาชีพตามกรอบ #UKPSF จาก Advance Higher Education ประเทศสหราชอาณาจักร ประจำเดือนเมษายน 2464 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
 
1. อาจารย์ Ku Nur Amelia Binti Ku Doris ผู้ได้รับการรับรองในระดับ Fellow 
2. อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์  พลราชม ผู้ได้รับการรับรองในระดับ Fellow 
3. อาจารย์เจนจิรา  แก้วรัตน์ ผู้ได้รับการรับรองในระดับ Fellow 
 
ปัจจุบัน #SOLGEN มีอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง 33 ท่าน
ระดับ Senior Fellow 3 ท่าน
ระดับ Fellow 30 ท่าน