SOLGEN ประกาศยกเลิกจัดกิจกรรม SOLGEN DAY ในภาคการศึกษาที่ 3/2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง จึงขอยกเลิกจัดกิจกรรม SOLGEN DAY ในภาคการศึกษาที่ 3/2563 ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 นี้
ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประกาศของทางมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดต่อไป