รวมภาพบรรยากาศ #SOLGEN ติว ต่อ เติม แต้ม รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 3/2563

สาขาวิชาพหุภาษา ดำเนินการจัดโครงการติว ต่อ เติม แต้ม สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนน้อยกว่าเกณฑ์เพื่อดูแลและสนับสนุนผลการเรียนของนักศึกษาให้ดีขึ้นพร้อมให้คำปรึกษานอกห้องเรียน ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้

GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
GEN61-125 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงวิชาชีพ
GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

#ติวต่อเติมแต้ม
#ติวต่อไม่รอแล้วนะ
#GENEDจ๋าพี่ต้องรอด
#SUPPORTTEAM
#SOLGEN