สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (#SOLGEN) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการรับรอง UKPSF ประจำเดือนมีนาคม 2564

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (#SOLGEN) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการรับรองความเป็นผู้สอนมืออาชีพตามกรอบ #UKPSF จาก Advance Higher Education ประเทศสหราชอาณาจักร ประจำเดือนมีนาคม 2464 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
 
อาจารย์ Junifer Leal Bucol ผู้ได้รับการรับรองในระดับ #Senior Fellow และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี ผู้ได้รับการรับรองในระดับ Fellow
 
ปัจจุบัน #SOLGEN มีอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง 27 ท่าน
ระดับ Senior Fellow 3 ท่าน ระดับ Fellow 24 ท่าน