ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา ระดับดีเยี่ยม 4.50 ขึ้นไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2563

ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) มีอาจารย์ที่ได้รับผลประเมินการสอนจากนักศึกษาในระดับดีเยี่ยม (4.50 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 19 คน คิดเป็น 38.78% ของอาจารย์ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน
 
สำนักวิชาฯ มีเป้าหมาย คือ การสนับสนุนให้ 100% ของอาจารย์ได้รับผลประเมินการสอนในระดับคะแนน 4.50 ขึ้นไป โดยสำนักวิชาฯ มุ่งเน้นให้นำกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน มีระบบพี่เลี้ยงด้านการสอนคอยดูแลอาจารย์ใหม่อย่างใกล้ชิด