#SOLGEN ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี ผู้มีต้นฉบับบทความวิจัยชื่อ “The Implicit Contribution of Principal’s Self-Awareness Towards Teacher Self-Efficacy” ซึ่งได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสาร “International Journal of Criminology and Sociology” ในฐาน Scopus Q3